Promocja z okazji Dnia Matki

Promocja z okazji Dnia Matki

Wózek spacerowy GRANDE LX

W wyjątkowej cenie 599 zł!

obowiązuje w dniach 19.05.2020 - 7.06.2020 w sklepach dostępnych na liście.

Regulamin promocji

Lista sklepów biorących udział w akcji:

REGULAMIN PROMOCJI
KINDERKRAFT GRANDE LX Z OKAZJI DNIA MATKI

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Kinderkraft GRANDE LX z okazji Dnia Matki” (dalej: „Promocja”) jest 4Kraft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 842.500,00 zł, pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej: „Organizator”).
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 19 maja 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku („Okres Obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) jest dostępna na stronie sklepu internetowego marki Kinderkraft w domenie www.kinderkraft.com pod tym linkiem.

§2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Okresie Obowiązywania i w sklepie, o którym mowa w ust. 2 poniżej, dokona zakupu Produktu w rozumieniu § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu (,,Uczestnik’’).
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w Sklepie internetowym marki Kinderkraft, w domenie www.kinderkraft.com lub w jednym ze sklepów partnerskich, których lista znajduje się tutaj i stanowi Załącznik #1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Promocja dotyczy wózka spacerowego Kinderkraft GRANDE LX (dalej: „Produkt”) i polega na ograniczonej do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sprzedaży egzemplarzy Produktu w promocyjnej cenie 599 zł brutto (słownie: „pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100), do czasu zakończenia Promocji lub wyczerpania zapasów Produktu w danym sklepie (w zależności od tego, co nastąpi szybciej).
 4. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu powyżej.
 5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.
 6. Za prawidłowe przeprowadzenie Promocji w sklepach partnerskich, o których mowa w Załączniku #1 pełną odpowiedzialność ponoszą wyłącznie operatorzy sklepów partnerskich. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Promocji w ramach sprzedaży w Sklepie internetowym marki Kinderkraft, w domenie www.kinderkraft.com

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują jedynie kwestie Promocji, w zakresie ochrony danych osobowych Uczestników obowiązują zapisy Polityki Prywatności dostępne tutaj, a w zakresie samej sprzedaży, odpowiednie zapisy regulaminów sklepów partnerskich, o których mowa w Załączniku #1 lub zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego KK Kinderkraft, dostępne tutaj.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.05.2020