Gwarancja

 1. W przypadku wady zakupionego produktu marki Kinderkraft klient, według swojego wyboru, może dochodzić wobec sprzedawcy roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową (na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny dot. rękojmi oraz – w przypadku zakupu dokonanego przez konsumenta w sklepie internetowym www.kinderkraft.com – ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta) lub skorzystać z gwarancji udzielonej przez 4KRAFT sp. z o.o.
 2. Niniejsze warunki dotyczą świadczenia usług gwarancyjnych przez Gwaranta – 4KRAFT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 1/5 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („Gwarant”).
 3. Gwarant zapewnia, że oferowane przez niego produkty marki Kinderkraft są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski oraz dotyczy tylko i wyłącznie produktów marki Kinderkraft („Produkty”).
 5. Okres gwarancji na Produkty wynosi 24 miesiące, licząc od daty wydania kupującemu Produktu.
 6. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie usunie stwierdzoną wadę Produktu poprzez naprawę albo wymianę uszkodzonej części (wedle własnego wyboru), zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji i pod warunkiem przedstawienia przez klienta wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 7. Klient zobowiązany jest zgłosić usterkę osobiście poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.rma.kinderkraft.com. W przypadku zaniechania zgłoszenia wady Produktu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim oraz wysyłki do Gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego, przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
 8. Koszt dostawy do serwisu Gwaranta podany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu. Natomiast koszt przesyłki do Klienta po naprawie pokrywa Gwarant, z zastrzeżeniem postanowień pkt B.
 9. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.
 10. Termin usunięcia usterki (o którym mowa w pkt 9 powyżej) może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku Gwarant powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poda nowy termin usunięcia usterki.
 11. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
 12. W przypadku zgłoszenia reklamacji nieobjętej gwarancją, Gwarant obciąża klienta kosztami naprawy reklamowanego Produktu. W takim przypadku, przed rozpoczęciem naprawy, Gwarant powiadomi klienta o wysokości kosztów naprawy sprzętu w zakresie wady nieobjętej gwarancją i podejmie się naprawy po uprzednim uzyskaniu zgody klienta.
 13. Klient zobowiązany jest wydać Produkt Gwarantowi w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi klient.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  1) roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
  2) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;
  3) zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu Produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;
  4) rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy klienta;
  5) obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;
  6) Produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;
 15. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów dołączonych do Produktu (baterii, ładowarek, akcesoriów dodatkowych lub zapasowych).
 16. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
 17. Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis Gwaranta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych Produktu.

 18. Usługa Door-to-door

 19. W ramach gwarancji, o której mowa w pkt A powyżej, Klient według własnego uznania może skorzystać z usługi door-to-door (D2D) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Usługa door-to-door (D2D) oznacza usługę serwisową "od drzwi do drzwi". Jest to rodzaj usługi polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego Produktu zgłoszonego w ramach gwarancji od drzwi Klienta do serwisu i z powrotem (na koszt Gwaranta).
 21. Kurier dokonuje odbioru Produktu i dostarcza go do autoryzowanego serwisu Gwaranta. Po naprawie Produkt zostanie odesłany w to samo miejsce.
 22. Gwarant odbiera Produkt z dowolnie wskazanego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 23. Usługa door-to-door (D2D) dotyczy Produktów marki Kinderkraft o wartości powyżej 100 zł netto i przysługuje przez okres 12 miesięcy od daty dokonania zakupu.

 24. Lifetime Warranty

 25. W przypadku Produktów znajdujących się w ofercie Gwaranta, klientowi będącemu pierwszym nabywcą przysługuje dożywotnia gwarancja. W takim przypadku pkt A ust. 5 nie znajduje zastosowania.
 26. Warunkiem skorzystania z usługi Lifetime Warranty jest dokonanie przez Klienta w terminie 30 dni od dnia zakupu obowiązkowej rejestracji na stronie https://kinderkraft.com/pl/centrum-pomocy/dozywotnia-gwarancja/. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wskazać:
  Dane kontaktowe
  Imię
  Nazwisko
  Adres
  Telefon
  E-mail
  Dane o produkcie
  Model (wybierz opcję),
  Nr seryjny (infografika albo opis, pomagające odnaleźć ten numer).
  Nr zamówienia (jeżeli strona będzie sklepem)
  Dowód zakupu (trzeba załączyć)
  Sprzedawca
  Miasto sprzedawcy
  Data zakupu (kalendarz),
  (Możliwość zarejestrowania kolejnego produktu-po kliknięciu otwierają się informacje do wypełnienia jak wyżej)
  Dane o zakupie
  Czy to Twój pierwszy produkt Kinderkraft? (wybierz opcję: tak/nie)
  Jak dowiedziałaś/łeś się o marce Kinderkraft? (wybierz opcję: strona kk, inna strona, Allegro, sklep stacjonarny, rodzina, przyjaciele, gazeta, spotkania dla młodych rodziców, blog, facebook, Instagram, od znajomego, mam już produkt KK)
  Czy odwiedziłaś/łeś nasza stronę internetową przed zakupem? (wybierz opcję: tak/nie)
  Co skłoniło Cię do wybrania produktu marki Kinderkraft? (wybierz opcję: jakość, cena, wygląd, funkcjonalność, dobra opinia, otrzymałam/łem w prezencie)
 27. Dokonanie rejestracji po upływie 30 dni od dnia zakupu wskazanego na dowodzie zakupu nie uprawnia do skorzystania z usługi Lifetime Warranty.
 28. Z usługi Lifetime Warranty może skorzystać wyłącznie pierwszy właściciel produktu.
 29. Lifetime Warranty zostaje udzielona dla produktów zakupionych po dniu 27.12.2018
 30. Postanowienia pkt A i B stosuje się odpowiednio do Lifetime Warranty.

 31. Postanowienia końcowe

 32. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach świadczenia gwarancyjnych określa Polityka Prywatności. Wypełniając formularz reklamacyjny Klient zapoznaje się z klauzulą informacyjną.
 33. Niniejsze warunki gwarancji mają charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Klienta przysługujących Klientowi wobec 4Kraft sp. z o.o. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 34. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią karty gwarancyjnej dołączonej do Produktu a treścią niniejszych warunków, pierwszeństwo znajdują zapisy karty gwarancyjnej.